26 mei 2018

The Day the Earth Stood Still

The Day the Earth Stood StillNa Lucy in the sky with diamonds blijf ik maar eventjes in de engelse titels. The Day the Earth Stood Still is een film die op 12 december 2008 in premi

Laat wat van je horen

*