14 juli 2024

Hoeveelheid kooldioxide in onze atmosfeer blijft toenemen

kooldioxide

Credit: University Bremen/ESA

Tien jaar satellietobservatie laat zien dat de hoeveelheid kooldioxide in onze atmosfeer blijft toenemen, ondanks internationale inspanningen om de uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen. Satellieten laten ook zien dat de recente toename van methaan in de atmosfeer waarschijnlijk ook toe te schrijven is aan de mens. Atmosferische kooldioxide en methaan zijn twee van de meest voorkomende broeikasgassen. Deze gassen zijn verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Metingen van ESA’s Envisat-missie en de Japanse observatiesatelliet GOSAT laten zien dat de hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer de afgelopen tien jaar jaarlijks met 0,5 procent toe is genomen. Na jaren van stabiliteit begon ook de hoeveelheid methaan vanaf 2007 jaarlijks met 0,3 tot 0,5 procent te stijgen. De belangrijkste reden voor de kooldioxide-toename zijn de uitgestoten gassen die vrijkomen wanneer fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas verbrand worden. Waar die stijging in methaan vandaan komt is minder duidelijk. De toename wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een groeiende hoeveelheid uitlaatgassen in combinatie met natuurlijke variaties die veroorzaakt worden door het verbranden van biomassa.

Methaan

Credit: University Bremen/ESA

Broeikasgassen ademen

Naast de toename in broeikasgassen laten de satellietbeelden ook veel andere trends zien, zoals het gedetailleerde geografische patroon en de fluctuaties van de gassen, het zogenaamde ‘ademen’. De seizoensfluctuaties zijn het grootst bij kooldioxide. Dat wordt veroorzaakt door schommelingen in de fotosynthese van planten. Het geobserveerde ‘ademen’ van de broeikasgassen vindt het meest plaats in de middelste en hoogste noordelijke lengtegraden van onze planeet. Het ademen wordt vermoedelijk veroorzaakt door de grote hoeveelheden oerwoud in het gebied, dat vooral in de zomer veel kooldioxide uit de lucht haalt (‘inademt’), waarvan tijdens de winter weer een groot deel vrijkomt (‘uitademen’). “Sommige kooldioxidemodellen onderschatten de kracht van dit ‘ademen’, maar we moeten hier echt meer onderzoek naar doen met verschillende modellen en methoden”, vindt Dr. Michael Buchwitz van de Universiteit van Bremen. Daar geeft hij leiding aan het CHG-CCI-project, dat onderdeel is van ESA’s Climate Change Initiative. “Het doel van het CHG-CCI-project is het achterhalen van de regionale bronnen van twee van de belangrijkste klimaatgassen op aarde”, aldus Buchwitz. “Deze informatie is nodig om de klimaatvoorspellingen te verbeteren.”

kooldioxide

Credit: University Bremen/ESA

Lastig conclusies trekken

Hoewel de satellietkaarten gebieden laten zien waar de methaanniveaus bijzonder hoog liggen, is het nog lastig daar conclusies aan te verbinden. Het kwantificeren van de gasniveaus vereist verfijnde onderzoeksmethodes omdat er veel factoren meespelen in de meting. “De satellietdata bieden ons de kans om gedetailleerde ruimtelijke patronen van de aardse methaanuitstoot in kaart te brengen”, aldus Dr. Peter Bergamaschi, een wetenschapper van het Joint Research Centre in het Italiaanse Ispra. “Deze gegevens kunnen niet ontleed worden aan schaarse oppervlaktewaarnemingen, hoewel deze manier van meten doorgaans veel accurater is.” Het begrijpen van zowel de natuurlijke als de door de mens geproduceerde uitstoot van atmosferische gassen is de belangrijkste wetenschappelijke uitdaging als het aankomt op het meten van gasniveaus. “Continuïteit is een belangrijke vereiste op dit gebiedÔ, aldus Dr. Buchwitz. “Ik hoop dat het gat tussen de gegevens van GOSAT en de CarbonSat-missie gesloten kan worden door NASA’s OCO-2-missie en de geplande GOSAT-2.”

Globale_methaan

Credit: University Bremen/ESA

Bron: ESA.

Share

Comments

 1. En weer eens wordt de co2 concentratie direct gekoppeld aan de wereldtemperatuur. Zelfs het ipcc neemt hier in haar meest recente rapport zelfs wat gas terug en is nu gedwongen toe te geven dat deze correlatie niet zo sterk is als tot nu toe werd beweerd.

 2. Daar heb je een terecht punt, de vermeende link tussen CO2 en de globale temperatuursstijging. Ik wijs op hetgeen Carlo Jenniskens een paar jaar terug in een lezing bij Huygens verkondigde, namelijk dat de temperatuursstijging geen gevolg is van de stijging van de hoeveelheid CO2 in de dampkring, maar juist een oorzaak. Dus het is slechts een hypothese. Ik heb overigens het persbericht van de ESA integraal overgenomen, zonder interpretatie mijnerzijds.

 3. De aarde heeft een totale massa van 5.976.000.000.000.000.000.000.000 kg. Wow dat moet een enorme kachel zijn zeg om die massa te verwarmen!
  Mmmmm het percentage CO2 in onze lucht is 0.03% !! http://www.seamasters.be/Xdata/lucht.PDF Al zou het percentage CO2 met verdubbelen dan zou er nog maar 0.06% CO2 in de ons omringende lucht zitten hoor !
  CO2 is een belangrijke grondstof voor het groeien van planten en bomen, het zet CO2 om in zuurstof en dat is weer belangrijk voor ons mensen.

  Hoe meer CO2 hoe meer planten, hoe meer voedsel !

  • De eigenschap van een broeikasgas is dat er maar een heel klein beetje meer van hoeft te zijn om voor een temperatuursstijging te zorgen. En die temperatuur waar we het over hebben gaat alleen over de onderste meters van de atmosfeer waar wij ons bewegen. Het slaat dus nergens op om de massa van de hele Aarde of atmosfeer erbij te halen.
   Dat CO2 een broeikasgas is staat vast. En dat het er is is maar goed ook, want zonder broeikasgassen zouden we bevriezen met z’n allen. Die 0,03 procent heeft dus een enorm effect op de energiehuishouding van de onderste luchtlagen. Om dan te denken dat je het percentage CO2 kan verdubbelen zonder effecten vind ik naïef. Stijging van CO2 en temperatuur op globale schaal is waarschijnlijk niet schadelijk voor de de biosfeer. Maar lokaal kunnen veranderingen desastreus zijn.
   Maar dan hebben we het alleen op hele korte tijdschaal. Op langere termijn duikelen we hoogstwaarschijnlijk weer een ijstijd in.

Speak Your Mind

*