14 april 2024

Verrassende resultaten van het LHCb-experiment van CERN’s Large Hadron Collider

Het LHCb experiment. Credit: CERN/LHcB Collaboration.

Afgelopen week had je in het Italiaanse skioord Rencontres de Moriond het jaarlijkse natuurkundeconferentie en daar werden onder andere de resultaten bekendgemaakt van het LHCb-experiment, dat verbonden is aan CERN’s Large Hadron Collider (LHC), ’s werelds grootste deeltjesversneller vlakbij Genève. Dat LHCb staat voor ‘Large Hadron Collider beauty‘, een naam die verwijst naar het b-quark, het bottom quark, waar de experimenten om draaien. In Moriond kwamen twee verrassende resultaten naar voren, die weliswaar geen voorpaginanieuws waren, maar die toch zeker interessant zijn om te weten en te volgen:

 • ten eerste is er de al decennia oude vraag waarom er meer materie dan antimaterie in het heelal is en voor het antwoord heeft de LHCb een duidelijke aanwijzing gevonden. Omdat alles in het heelal in principe symmetrisch verloopt zou je verwachten dat er na de oerknal net zoveel materie als antimaterie moet zijn ontstaan, maar dat is duidelijk niet het geval – het heelal bestaat voor het allergrootste deel uit materie. Wil je dat verklaren dan moet je af van die symmetrie en moet er een zogeheten CP schending plaatsvinden, een schending van de CP symmetrie. Al in 1964 werd die schending waargenomen in het verval van Kaonen, een soort mesonen die uit twee quarks bestaan, waarvan eentje een ‘strange’ quark. In 2001 zag men zo’n schending in het verval van B-mesonen, ook uit twee quarks bestaande, waarvan eentje een ‘bottom’ quark. En nu dan anno 2019 (op basis van waarnemingen van 2011 t/m 2018) heeft men een derde schending waargenomen en wel in het verval van D0 mesonen, ook uit twee quarks bestaande, waarvan eentje een ‘charm’ quark.

  Credit: CERN/LHcB Collaboration.

  De bottom quark en de strange quark hebben een lading van -1/3 en in die zin waren de schendingen die in 1964 en 2001 werden waargenomen vergelijkbaar. De nu waargenomen CP schending is anders, want het charm quark heeft een lading van 2/3. Het was theoretisch al voorspeld, maar nu dan eindelijk waargenomen.

 • ten tweede heeft men met het LHCb experiment in het verval van het B-meson een afwijking geconstateerd van het Standaardmodel. Dat Standaardmodel bestaat uit quarks en leptonen, die in drie generaties onderverdeeld zijn. Gewone materie is gebouwd uit up- en down-quarks en elektronen. Maar van elk van die deeltjes bestaan ook twee zwaardere varianten. Die drievoudige opbouw is een van de centrale raadsels in de deeltjesfysica. Volgens het Standaardmodel verschillen de generaties alleen in hun massa’s. Maar waarom er uberhaupt drie generaties zijn is niet begrepen. Experimenten als LHCb proberen die zogeheten lepton-universaliteit in detail te testen, om te zien of er echt niet meer verschillen dan alleen de massa zijn. Afwijkingen zouden aanwijzingen naar een verklaring van de deeltjesstructuur kunnen betekenen. Volgens het Standaardmodel zijn de twee vervalroutes van B-deeltjes – één route met twee elektronen als gevolg en eentje met twee muonen als gevolg – even waarschijnlijk en moeten bij metingen van B-verval ongeveer evenveel elektronen als muonen ontstaan. Dat leidt tot een verhouding R van 1. Bij eerdere metingen uit 2008 kwam geen verhouding R van 1 maar van 0,75 +- 0,09. Echt in tegenspraak met het Standaardmodel was dat echter niet, omdat de uitkomst statistisch te zwak was en de afwijking ook gewoon toeval kon zijn. En waar kwam men deze week in Moriond mee aan? Met een nieuwe waarde voor de elektron-muonverhouding van 0,85+-0,06 (zie de grafiek hieronder).

  Credit: CERN/LHcB Collaboration.

  Dat lijkt dichter bij 1, maar de statistici van LHCb stellen ook vast dat het resultaat nog net zo ongewis is als bij de eerdere uitkomst. Wordt vervolgd dus!

Bron: Francis Naukas + NIKHEF

Share

Comments

 1. Marc Opdebeeck zegt

  Ik zal even helpen want ze gaan het in geen 100 jaar vinden, sorry voor mijn onbescheidenheid( zoals jullie mij kennen 😉 Het gaat niet zo zeer om de observaties waar ik mijn petje voor afdoe maar wel om de afleidingen en conclusies die volledig in de verkeerde richting gaan.
  Voor diegenen die niet klakkeloos alles geloven wat hen wordt voorgedragen, hoe onbetwistbaar het ook moge lijken.
  1) ivm materie en antimaterie kan de mens gewoon niet ver genoeg kijken in ons universum. Als men dat zou kunnen dan zou men evenveel antimaterie als materie vinden. Dit evenwicht is uiterst belangrijk voor het bestaan van het universum. De mensheid is altijd al kortzichtig geweest zoals in de tijd toen de aarde als middelpunt van alles bezien werd.
  2) ivm generaties van quarks en leptonen is de verklaring gewoon dat er maximaal 3 configuraties mogelijk zijn in een 3D ruimte met elektromagnetische velden (quarks en leptonen) van hun elementaire eenheden. Kwantummechanisch is dat voor elektronen (positronen) lineair, voor muonen (-,+) 180graden en voor taus(-,+) 120 graden( denk aan elektrische motor)

  Alle elementaire deeltjes van het standaardmodel zijn gewoon al de vormen waar een hoeveelheid of kwantum van energie (beweging) kan in bestaan en waarbij de meeste vormen onstabiel en overgangsfases zijn naar de stabiele kwanta zoals elektronen, protonen, fotonen en neutrino’s.

  De elementaire deeltjes van het standaardmodel zijn niet de echte basisdeeltjes van het universum maar zijn verzamelingen ervan.

 2. Inderdaad Marc, ergens moet er toch symmetrie zijn in het heelal,maar wellicht niet zozeer in het onze,waar het vacuüm wel eens een chirale ( rechts of linksdraaiende)structuur zou kunnen hebben.
  Hoe? Door aan te nemen dat er een tweede ( of meerdere) heelal is dat uit anti-materie bestaat.
  Het kan de structuur hebben van een framboos of braam: dus een “SuSy Multiverse”

  Kijk op:
  Novel Ideas About Dark Matter and the SuSy Multiverse.
  http://vixra.org/pdf/1902.0201v1.pdf

  • Marc Opdebeeck zegt

   Leo, Gerrit welk universum het ook moge zijn.
   Het mijne is één grote eenheidsbol waarvan elk deeltje met elkaar in verbinding staat met een vast 3D bol rooster van harmonische trillingen in staande golfformatie en het jouwe is een tegenhangend universum of universa met antimaterie die uiteindelijk een symmetrie nastreven.( voor zover ik jouw theorie begrijp)
   Volgens mij heeft een symmetrisch universum, zoals Gerrit ook zegt, een grotere kans om te bestaan, alleen dat het niet kan ontstaan zijn zoals de Big Bang omschrijft.
   Ook zeggen de aanhangers van de Big Bang dat er eventueel een loop zou kunnen ontstaan zodat een nieuwe Big Bang zich kan ontwikkelen en dat de natuur weer dezelfde fout zal maken in de richting van materie ofwel antimaterie. Als de natuur geen fout maakt dan kan men spreken van een totale annihilatie zodat alleen fotonen overblijven. Het lijkt me allemaal zo ongeloofwaardig. De natuur heeft tot nu toe feilloos opgetreden met behoud van energie in al zijn aspecten of kunnen we zoals bij de voorgestelde Big Bang weer zulke catastrofale fout verwachten van diezelfde natuur, ik denk het niet.

 3. Gerrit
  Als we deze twee universum dan blijvend koppelen, verstrengelen dan is het probleem met donkere energie en materie ook oplosbaar.
  Er zijn zo verschillende rotatie snelheden mogelijk, zonder dat dit botst met de waarnemingen die nu veel onzekerheden daarover laten zien.

 4. Marc Opdebeeck zegt

  Leo, ik heb nog eens jouw vixra-site bekeken. Ik moet zeggen dat je uw theorie al mooi uitgewerkt hebt met mooie illustraties enzo, dat alleen al verdient een proficiat.
  Ik zelf moet nog beginnen aan een reeks van tekeningen en formules. Mijn andere job is bijna klaar en dan kan ik er mij rustig op concentreren. Tijd is niet belangrijk en niemand zit er op te wachten 😀
  In verband met de inhoud zie ik wat raakpunten met mijn theorie en ook met de stringtheorie. De raakpunten en volgens mij ook correcte beschouwingen zijn je basis standaardmodel met als moederelement een ring en de opdeling hiervan tot positron en elektron welke halve ringen zijn en daarom ook een lading en spin hebben met daaraangekoppeld magnetisch veld. In tegenstelling tot uw en mijn theorie en ook die van stringtheorie ziet het conventionele StandaardModel alle deeltjes als puntdeeltjes die een orbit maken rond een kern of centrum.
  Volgens mijn theorie zijn de halve ringen, elektronen en positronen, geen deeltje maar een elektrisch impuls dat loopt door een ringspoel en het is datgene dat de klassieke fysica waarneemt. Belangrijk om te vermelden is ook dat het magnetisch veld rond deze elektrische stroom een even belangrijke rol speelt. Het totaal beeld van één cyclus van het elektron door zijn spoelring met elektrisch en magnetisch veld moet men zien in een 3D bolconfiguratie waar elektrisch veld afgewisseld wordt met het magnetisch veld onder het klassieke voorbeeld van een LC-kringopstelling( spoel- condensator). De condensator laadt zich op en ontlaadt zich waarbij het magnetisch veld met een faseverschil van 90 graden volgt. Bij elektronen of positronen heeft men maar één helft van de sinusgolf die normaal bij een neutraal deeltje( of sinusgolf) positief1/2 en negatief 1/2 bestrijkt met daarop volgend een magnetisch veld in tegengestelde richting.
  Jouw moeder basisdeeltje is dus neutraal zoals ik hierboven schetste en je positron en elektron zijn halve cycli. De vorm van jouw strings hebben met andere woorden een halve achtvorm. Twee halve achtvormen passen mooi aan elkaar en vormen een symmetrische achtvorm waardoor een stroomsignaal kan lopen in sinusgolf en in 3D waarin dit geval een volledige spin uitgevoerd wordt. Positronen en elektronen hebben dan een have spin. Vermits quarks gevormd worden uit de halve basisdeeltjes elektronen en positronen behoren zij allen tot de groep van fermionen.
  Als men fermionen gaat combineren kan het geheel leiden tot halve spin, volledige spin, dubbele spin enz.. Dit is hetgeen CERN uitprobeert met het resultaat dat ze allerlei combinaties verkrijgen welke meestal onstabiel zijn doordat hun elektrische en magnetische configuraties (kwantumeigenschappen) niet bij elkaar passen en dus vervallen naar de stabiele versies ervan. Alles gebeurt met 100% energiebehoud. Wat ze daar nog niet gerealiseerd hebben is dat compressie, bijvoorbeeld samendrukken van een veer, ook energie is die kan vrijkomen. Dat betekent dat bij elke botsing in de deeltjesversneller niet alleen temperatuurontwikkeling ontstaat maar ook compressie van fermionen met het resultaat dat men overstapt van de ene generatie naar de andere ( van elektron naar muon naar tau). In werkelijkheid wordt de spoelring van halve achtvormige cycli zodanig samengeperst zodat in een eerste generatie de halve 8-cycli dubbel gerangschikt worden en in een volgende generatie driedubbel gerangschikt worden. Meer dan driedubbele compressie is uitgesloten door elektrische en magnetische afstoting per eenheidsbol half 8cyclus.
  Hierdoor zijn de spoelringen veel kleiner in omvang waarin het stroomsignaal loopt. De totale eenheidsbol halo blijft bij de verschillende generaties even groot terwijl de spoelring krimpt in omtrek.
  Doordat het elektrisch impuls stroom dichter rond zijn centrum draait is de voortschrijdingsnelheid tov lichtsnelheid per omtrekcyclus veel trager zodat de massa stijgt bij elke generatie overgang.
  Bij elke overgang zit een compressie energie of potentiaal in. Wanneer deze vrijkomt is dat eerst onder de vorm van neutrino’s. Bvb een tau vervalt naar muon en een neutrino en een muon vervalt naar een elektron en een neutrino, dit is een eenvoudig voorbeeld, in werkelijkheid kan men nog een paar zijwegen nemen afhankelijk in welk milieu. Bij hoog energetische botsingen kan men allerlei combinaties van quarks bekomen waarin die potentiaal compressies zitten opgesloten. Top- en bottom quarks zijn de maximale gecomprimeerde configuraties.
  Leo, ik weet niet in hoever jij die compressie en massavorming ingecalculeerd hebt. Ik zie het niet zo direct in je uiteenzetting. Wat is volgens jou dan massa en generaties zoals elektron,muon en tau?

  In verband met de bolbliksem en bliksems in het algemeen moet men weten dat het een puur elektrisch magnetisch gebeuren is doordat in het gecreeerde plasma een bepaald wegpatroon uitgestippeld wordt door het complex geheel van magnetische velden (die oneindig snel zijn) waarna een elektrische stroom het voorbereid wegpatroon volgt. De klassieke fysica spreekt hier over een primaire bliksemimpuls waarna de echte bliksem volgt( MIT lecture van Walter Lenin). Volgens mij is die primaire impuls niet erg overtuigend terwijl een magnetisch veld dat makkelijk verklaren kan als men natuurlijk de fysische eigenschappen ervan grondig kent. Een ander voorbeeld en bewijs van het belang van het magnetisch veld is EM spectrum absorptie door materie met als voorbeeld een radio ontvang antenne. Als een EM golf of foton aankomt bij een antenne die bestaat uit goed geleidend materiaal meestal metaal dan zal het magnetisch veld van de EM golf eerst de elektronen in de antenne ordenen of voorbereiden waarna een elektrisch stroom doorheen het voorbereide wegpatroon loopt. Het zijn uiteraard niet de elektronen die omhoog en omlaag schieten in de antenne met een frequentie van Megaherz , zoals de klassieke fysica het voorstelt, want dan zou de antenne in kortste keer gesmolten zijn.
  Dus Leo ik ben het niet eens met het micro black hole en ik vrees ook dat de betekenis van black holes in het algemeen een hele andere betekenis en samenstelling hebben. In het deel over black holes vind ik geen raakpunten en ook geen mogelijke oplossing voor de observaties van ons universum.
  Ik zou zeggen blijf nadenken en rethinking is geen schande, dat doet de klassieke fysica al duizenden jaren.
  Groet 🙂

 5. Marc to get a better overview, see:
  What is wrong with Physics according to Quantum FFF Theory?
  1: Gravity is a dual Pressure Force between the strongest Axion-Higgs vacuum pressure and local Fermion mass related gravitons. ( Dipole repeller)
  2: The Vacuum has resistance for ALL Fermion motion.
  3: Lorentz polarization of propeller shaped Rigid String Fermions is the compensation to keep
  the original motion in space.
  4: Fermion Inertia is the transition process for Lorentz polarization.
  5: Black Holes Repel ALL Fermions, but also grow in size by absorbing other black holes and all radiation including the local diluted oscillating vacuum particles.
  6: Magnetic photons and x-ray photons are able to form different unstable but massive Higgs knot black holes.
  7: Black Holes are negative charged at the outside and positive at the inside.
  8: BHs produce rotating plasma discs by means of electron positron pairs at their horizon without absorbing them but repelling the plasma into dics.
  9: Those plasma discs pushed away from the BH, into two or more plasma jets.
  10: the lightspeed is variable by gravity influence of the oscillating vacuum frame.
  11: The Raspberry Multiverse has 8 or 12 symmetric anti- copy universes, entangled down to each quantum, which is the origin of
  uncertainty, Human Consciousness and Lorentz polarization memory. (inertia)
  12: EM fields are based on 4x monopole photon strings, 2x electric and 2x magnetic photons.
  13: The multiverse bouncing, or better it is based on a cyclic Cold Dark Matter Big Bang – Big Crunch.
  14: The Hubble redshift is created by deformation of the vacuum lattice by Wimps and all other black holes during flight of the redshifted photon.
  No FCC COLLIDER IS NEEDED, more simple tests could do the job.
  see: Testing proposals for Human Free Will in the Raspberry Multiverse, Local Entanglement and M&M lightspeed. see: http://vixra.org/pdf/1811.0125v1.pdf
  AND: https://bigbang-entanglement.blogspot.com/2019/03/the-origin-of-calabi-yau-space-in.html

Speak Your Mind

*